நிலமோ வெள்ளை, விதையோ கருப்பு (விடுகதைகள்)

விடை தெரிந்தவர்கள் சொல்லுங்கள்

அழகிக்கு வரும் அதிசய வியாதி! – விடுகதைகள்

-விடை தெரிந்தவர்கள் சொல்லுங்கள்

வினா இல்லாத ஒரு விடை – விடுகதைகள்

சிறுவர்மணி

-விடை சொல்லுங்கள்

மண்ணுக்குள்ளே இருக்குதாம் வெள்ளிக்கட்டி – விடுகதைகள்

மண்ணுக்குள்ளே இருக்குதாம் வெள்ளிக்கட்டி - விடுகதைகள் 624
மண்ணுக்குள்ளே இருக்குதாம் வெள்ளிக்கட்டி - விடுகதைகள் 623

சிறுவர்மணி

சின்னக்குகைக்குள்ளே சிவப்புக்கொடி அசையுது! – விடுகதைகள்

சிறுவர்மணி

ஆயிரம் தடவை ஆடினாலும அயராத பெண்கள்! – விடுகதைகள்

நன்றி-சிறுவர்மணி

அங்குல மாட்டுக்கு அரை மைல் வால்! (விடுகதைகள்)

சிறுவர்மணி

அடர்ந்த காட்டில் ஒற்றையடி பாதை – விடுகதைகள்

மழை இல்லாமல் ஆமை கெட்டது! – விடுகதைகள்

நன்றி-சிறுவர்மணி

விடுகதை, விவரமான கதை…!

chutti Vikatan - 16 July 2006 - விடுகதை+விவரமான கதை=விடைகள்! |
chutti Vikatan - 16 June 2006 - விடுகதை+விவரமான கதை=விடைகள்! |

« Older entries Newer entries »