விரட்டாதே – சிறுவர் பாடல்

sm16

-கவிதைத் தம்பி
சிறுவர் மணி

ஜண கண மண! – சிறுவர் பாடல்

நனறி- குவிகம்- ஜனவரி 2021

ஆறு – சிறுவர் பாடல்

மயில் – சிறுவர் பாடல்

-சிறுவர்மணி

பாட்டி – சிறுவர் பாடல்

வாழையடி வாழை – சிறுவர் பாடல்

வாழையடி வாழை – சிறுவர் பாடல்

தமிழ்த் தாத்தா! – (சிறுவர் பாடல்)-எஸ்.ஆர்.ஜி.சுந்தரம்

sm16

பல சாதனைகள் செய்யலாம்! – சிறுவர் பாடல்

பல சாதனைகள் செய்யலாம்! - சிறுவர் பாடல் Sm17

இரவில் நன்கு உறங்கலாம்
இனிய கனவு காணலாம்!

காலை விரைந்து எழுந்ததும்
கடமைகளை முடிக்கலாம்!

உடற்பயிற்சி செய்யலாம்
உடலை உறுதி ஆக்கலாம்!

கடவுள் வணக்கம் செய்யலாம்
கடமையாற்றச் செல்லலாம்!

பகல் முழுதும் உழைக்கலாம்
பல சாதனைகள் செய்யலாம்!

—————————-
-இரா.ரெங்கசாமி
சிறுவர்மணி

முகக் கவசம் அணியணும்! – சிறுவர் பாடல்

முகக் கவசம் அணியணும்! - சிறுவர் பாடல் Sm16
முகக் கவசம் அணியணும்! - சிறுவர் பாடல் 3DXqR0FESAicjEdfM6Wg+52704f0a-ed8a-4d06-b018-a12ce87a1878

துஷ்யந்த் சரவணராஜ்
சிறுவர்மணி

« Older entries