மழை தரும் குடைகள் -சிறுவர் பாடல்

சிறுவர்மணி

நான் ஆற்றல் பெற்று மலர்ந்திடுவேன் – சிறுவர் பாடல்

-பூதலூர் முத்து – சிறுவர்மணி

தமிழே நம் சொத்து…! – சிறுவர் பாடல்

நன்றி- பெரியார் பிஞ்சு – ஜூலை 2021

புத்திசாலி மனிதன்

sm16

கே.என்.சுவாமிநாதன்- சிறுவர்மணி

காகம் – சிறுவர்பாடல்

sm9

தென்னம்பிள்ளை

சிறுவர்மணி

‘ர’கரமும்,’ற’கரமும் அறிவாய்! – சிறுவர் பாடல்

சிறுவர்மணி

ஜோடிக் குயில்! – சிறுவர்பாடல்

P.P.அந்தோணிப்பிள்ளை

(சிறுவர் கதம்பமாலை)

அந்தர நிலா – சிறுவர் பாடல்

P.P.அந்தோணிப்பிள்ளை

(சிறுவர் கதம்பமாலை)

சுவையும் வர்ணமும்! – சிறுவர் பாடல்

P.P.அந்தோணிப்பிள்ளை

(சிறுவர் கதம்பமாலை)

« Older entries