அமைதி நேரு – சிறுவர் பாடல்

—தினமணி-ஞாயிறு கொண்டாட்டம்

சுதந்திரத் திருநாள் – சிறுவர் பாடல்

நன்றி: தினமணி ஞாயிறு கொண்டாட்டம்

சிறுவர் பாடல் – கறுப்புயானை

சிக்கு சிக்கு ரயிலு & உறுமும் சிங்கம் – சிறுவர் பாடல்கள்

—-சுட்டி மயில்

என்னுயிர் தந்தையே…(சிறுவர் பாடல்)

நன்றி: சுட்டி மயில்

அம்மா- சிறுவர் பாடல்

தேனீ – சிறுவர் பாடல்

-சுட்டி மயில்

நாய் – சிறுவர் பாடல்

நன்றி: சுட்டி மயில்

அம்மா – சிறுவர் பாடல்

—-சுட்டி மயில்

விலங்குகளின் நடை – சிறுவர் பாடல்

« Older entries