சாப்பிடக் கூடாதவை


  பாலுடன் உப்பை உட்கொள்ளக் கூடாது.

  வாழைப்பழத்தை மோர், தயிர் இவற்றுடன் சாப்பிடக் கூடாது.

  வெண்ணெய்யுடன் காய்கறிகளைச் சாப்பிடக் கூடாது.

  முள்ளங்கியைத் தேனுடன் சாப்பிடக் கூடாது.

  மணத்தக்காளியை திப்பிலி, மிளகு, தேன், வெல்லம் இவற்றுடன் உட்கொள்ளக் கூடாது.

  நல்லெண்ணெய்யில் பக்குவம் செய்யப்பட்ட கோதுமையை உண்ணக் கூடாது.

  மீன்களுடன் வெல்லம் சேர்த்து உண்ணக் கூடாது.

 (ஆரோக்கிய வாழ்வுக்கு ஆயுர்வேதம் என்ற நூலிலிருந்து)

TRUTH ABOUT HUMAN BODY

 

TRUTH ABOUT HUMAN BODY

 

Quote


SOME HUMAN FACTS (only for humans, Shobby excluded)

The human body is a machine that is full of wonder. This collection
of human body facts will leave you wondering why we were designed
the way we were.

– Scientists say the higher your I.Q. the more you dream.

– The largest cell in the human body is the female egg and the
smallest is the male sperm.

– You use 200 muscles to take one step.

– The average woman is 5 inches shorter than the average man.

– Your big toes have two bones each while the rest have three.

– A pair of human feet contains 250,000 sweat glands.

– A full bladder is roughly the size of a soft ball.

– The acid in your stomach is strong enough to dissolve razor blades.

– The human brain cell can hold 5 times as much information as the
Encyclopedia Britannica. (Okay, that’s for “most” people!)

– It takes the food 7 seconds to get from your mouth to your stomach.

– The average human dream lasts 2-3 seconds.

– Men without hair on their chests are more likely to get cirrhosis
of the liver than men with hair.

– At the moment of conception, you spent about half an hour as a
single cell.

– There is about one trillion bacteria on each of your feet.

– Your body gives off enough heat in 30 minutes to bring half a
gallon of water to a boil.

– The enamel in your teeth is the hardest substance in your body.

– Your teeth start growing 6 months before you are born.

– When you are looking at someone you love, your pupils dilate, and
they do the same when you are looking at someone you hate.

– Your thumb is the same length as your nose.

Now remove your thumb from your nose and get back to work! =p

 

Courtesy: Devaraj(kadhaldesam.com)