பெண்பாவம் பொல்லாதது

PEN_PAVAM_POLLATHU

தலைவியை மணம் செய்து கொள்ள நினையாமல்
இரவுக்குறியில் சந்தித்துக் களவு வாழ்க்கை வாழ்வதிலே
பெருவிருப்பம் கொண்டிருந்தான் தலைவன்.

இதனையறிந்த தோழி, தலைவிக்கு மணவாழ்க்கை
நிகழவேண்டுமென எண்ணினாள். தலைவனிடம்
இதைப் பற்றி எப்படிப் பேசுவது எனச் சிந்தித்தாள்.

ஒருநாள் இரவு நேரத்தில், தலைவியின் வீட்டுக்குப்
பின்புறம் உள்ள வேலியோரத்தில் பிறர் அறியாதவாறு
தலைவியைச் சந்திக்க தலைவன் வந்ததைத் தோழி
அறிந்தாள்.

அந்நேரத்தில் அங்கு நின்றிருந்த தலைவன்
கேட்கும்படியாகத் தலைவியிடம் தோழி பேசுகிறாள்.

“ஒருநாள் நம் இல்லத்திற்கு விருந்தினர்கள் வந்திருந்தனர்.
தலைவனும் அவர்களுடன் வந்தான். அவனைக் கண்டு
ஐயம் கொண்ட அன்னை, அன்றுமுதல் பகைவரது
போர்க்களத்தின் பக்கத்திலுள்ள ஊரினர் எவ்வாறு
தூங்காமல் இருப்பரோ, அவர்கள் போன்று இரவில்
தூங்காமல் இருக்கிறாள்.

நீராடச்சென்ற ஒளிபொருந்திய நெற்றியையுடைய பெண்
ஒருத்தி, நன்னன் என்னும் மன்னன் தோட்டத்தில் இருந்த
மாமரத்திலிருந்து விழுந்து, ஆற்றுநீரில் அடித்து வந்த
மாங்காயைத் தின்றுவிட்டாள்.

இதனால் உண்டாகிய குற்றத்திற்காக அப்பெண்ணின்
தந்தை, எண்பத்தொரு களிற்று யானைகளையும்,
அப்பெண்ணின் எடைக்கு நிகரான பொன்னாலான
பாவையையும் கொடுத்தான்.

அதனை ஏற்காத மன்னன் அப்பெண்ணைக் கொலை
செய்தான். அதனால், நன்னன் மீண்டுவர முடியாத
கொடிய நரகத்திற்குச் சென்றான். அத்தகைய
நரகத்திற்கு நம் அன்னையும் போவாளாக’ என்றாள்.

——-
“மண்ணிய சென்ற ஒண்ணுத லரிவை
புனல்தரு பசுங்காய் தின்றதன் தப்பற்
கொன்பதிற் றென்பது களிற்றொ டவணிறை
பொன்செய் பாவை கொடுப்பவுங் கொள்ளான்
பெண்கொலை புரிந்த நன்னன் போல
வரையா நிரையத்துச் செலீஇயரோ அன்னை
ஒருநாள் நகைமுக விருந்தினன் வந்தெனப்
பகைமுக ஊரின் துஞ்சலோ இலளே’ (குறுந்- 292)

——–
தலைவனைச் சந்திக்க முடியாத வகையில் தலைவிக்குப்
பாதுகாப்பு மிகுந்திருக்கிறது என்பதை அன்னையின்
செயல் மூலம் தலைவனுக்கு உணர்த்தினாள்.

இதன் மூலம் இரவில் இனியும் தலைவியைச் சந்திக்க
முடியாது என்பதைத் தலைவன் கேட்கும்படித் தெளிவுபட
தோழி கூறிவிட்டாள். மேலும், தலைவனைச் சந்திக்க
விடாமல் தடுக்கும் அன்னை, பெண்ணைக் கொலை
செய்த நன்னன் அடைந்த நரகத்தை அடைவாள் எனவும்
கூறப்பட்டுள்ளது.

இரவில் தலைவன் வரவை ஊரினர் அறிந்தால்
“அலர்’ ஏற்பட்டு தலைவிக்கு அவப்பெயர் உண்டாகும்.
மேலும், தலைவன் திருமணத்தை நீட்டித்துக்கொண்டே
சென்றால், தலைவி துயரப்பட்டு இறக்கவும் நேரிடலாம்.

அதனால், தலைவனுக்குப் பாவம் ஏற்படலாம் எனக்
கூறுவதாகவும் அமைகிறது. இக்கூற்றைக் கேட்ட
தலைவன் உன்னை விரைவில் மணம்செய்து கொள்வான்
எனக்கருதவும் இடமுண்டு.

இன்றைக்கும் ஆண்களில் சிலர் பெண்களிடம்
“திருமணம் செய்து கொள்கிறேன்’ எனக்கூறி, காலம்
நீட்டித்து ஏமாற்றுவதைக் காணமுடிகிறது.

இதனால், பெண்களின் எதிர்கால வாழ்க்கை கேள்விக்
குறியாகி விடுகிறது. இத்தகைய பெண்பாவம்
பொல்லாதது என்கிற செய்தியைத்தான் புலவர்கள்
அன்றே நம் சங்க இலக்கியங்களில் பதிவு செய்துள்ளனர்.

—————————

– முனைவர் கி. இராம்கணேஷ்
நன்றி- தமிழ்மணி

Advertisements

நிலவின் நிழலோ உன் வதனம்? By – முனைவர் ம.பெ.சீனிவாசன் |

உவமைக் கவிஞர்’ என்று சிறப்பிக்கப்பெறும் சுரதா,
சங்க இலக்கியங்களில் மிகுந்த ஈடுபாடும்
பயிற்சியுமுடையவர்.

புறநானூறு என்பதைப் புயநானூறு’ என்று தன் மகன்
மழலை மொழியிற் சொன்னதைக் கேட்டு, அதற்கும்
சுவையானதொரு விளக்கம் தந்து கவிதை பாடியவர்.

விழிகளும் புயங்களும் வீரத்தைக் காட்டிடும்
உறுப்புகள் ஆதலின் ஓங்குபுகழ் நூலாம்
புறநா னூற்றைப் புயநா னூறெனக்
கூறுவ தாலே குற்ற மில்லை
(தேன்மழை, பக்.171-172)

இவ்வாறே நற்றிணை, குறுந்தொகை முதலான
அகத்திணை நூல்களிலும் அவருக்கு ஈடுபாடு உண்டு.

குறுந்தொகைப் பற்கள் முத்தின்
குடும்பமே; நெருங்கி நீண்டு
நிறந்தரும் நினது கூந்தல்
நெடுந்தொகைச் செல்வம் அன்றோ?
(தே.ம. பக்.68)

மாடத்திலும் கூடத்திலும்’ என்னும் கவிதையில் மாதவியைக்
கோவலன் இப்படி வருணிப்பதாகப் பாடுகிறார் சுரதா.
அகநானூற்றுக்கு நெடுந்தொகை என்று பிறிதொரு பெயர்
வழங்குவதை இதில் பொன்போல் பொதிந்திருக்கிறார் அவர்.
மேலும்,

பூத்த சோலைப் பூங்குயில் போன்றவள்
சாயல் குறுந்தொகைத் தமிழே;
நாயகன் வாய்மொழி நற்றிணைத் தமிழே!
(தே.ம. ப.261)

என்பதும் அவர் பாடலே.

கன்னலென இனிப்பவளே! சங்க நூலின்
கற்பனைபோற் சிறந்தவளே! (தே.ம.ப.60)

என்று தொகைநூல்கள் அனைத்தையும் ஒரே கொத்தாகக்
கருத்தில் இருத்தி அவர் உவமிக்கும் இடமும் உண்டு.
இத்தகைய ஈடுபாட்டோடு சங்க இலக்கியத்தில்
தமக்கிருந்த பயிற்சியைப் பின்வருமாறு வெளிப்
படுத்துகிறார் சுரதா.

சினந்தணிந்த செங்கதிரோன்’ என்று பாடத்
தேன்சங்கப் பாடல்களில் பயிற்சி வேண்டும்;
மனந்திறந்து சொல்லுகிறேன் சங்க நூலின்
வழிப்புலமை என்னைப்போல் இவர்க்கு முண்டு
(சுரதா’ இதழ், 15-04-1968, ப.5)

என்பது கவிஞர் சுரதாவின் வாக்கு மூலம்.
கவிஞர் எழில்முதல்வனின் இனிக்கும் நினைவுகள்’
என்னும் கவிதை நூலுக்குக் கொடுத்த அணிந்துரையில்
இப்படிப் பதிவு செய்திருக்கிறார் அவர்.

சுடர்சினம் தணிந்து குன்றம் சேர (195)
கதிர்சினந் தணிந்த கையறு மாலை (387)
எனக் குறுந்தொகையில் வருவனவற்றை
அறிந்திருந்ததாலேயே அவர் இங்ஙனம் பாடினார்.
இனி, சங்க நூல்களில் அவருக்கிருந்த மிக நுட்பமான
புலமைக்கு ஒரு சான்று காட்டுவோம்.

அவருக்குப் பொன்றாப் புகழ்குவித்த திரையிசைப்
பாடல்களுள் ஒன்று,

அமுதும் தேனும் எதற்கு? – நீ
அருகினில் இருக்கையிலே எனக்கு
எனத் தொடங்குவதாகும். எத்தனை முறை கேட்டாலும்
சலிப்பின்றி மனம் களிப்புறச் செய்யும் பாடல் அது. அதில்,

நிலவின் நிழலோ உன் வதனம் – புது
நிலைக் கண்ணாடியோ மின்னும் கன்னம்
என்று காதலியின் அழகில் மனங்கிறங்கிப் பாடுகிறான்
காதலன்.

நிழல் படிந்தோ ஆடை அழுக்காகும்’ (தே.ம. ப.184) என்று
பாடிய சுரதா, இங்கு நிலவின் நிழலோ?’ என்று பாடியதன்
பொருள் என்ன? நிலவின் ஒளியே என்று
பாடியிருக்கலாமே – என நினைக்கத் தோன்றும்.

ஆம், கவிஞர் சுரதா, ஒளி’ என்னும் பொருளில் தான் நிழல்’
என்பதை இங்கு எடுத்தாண்டிருக்கிறார். அவர் வாக்கு
மூலத்தில் வருவதுபோலத்தான் சங்கப் பாடல்களில்
அவருக்கிருந்த தேர்ச்சியின் விளைவே இது.

சரி, சங்கப் பாடல்களில் நிழல் என்பதற்கு ஒளி என்னும்
பொருள் எங்கே கிடைக்கிறது?

நிழல்திகழ் சுடர்த்தொடி ஞெகிழ ஏங்கி’ என
நற்றிணையிலும் (371-6),
நிழல் திகழ் நீல நாகம்’ எனச்
சிறுபாணாற்றுப்படையிலும் (95)
வருவதை அறிந்தே பாடினார் அவர்.

—————

நரை கூறிய அறிவுரை

கோசல நாட்டு மன்னன், திருமால் அவதாரமாம் இராமனைத்
திருமகனாகப் பெற்ற பேறு வாய்த்தவன். ஒரு நாள் தன்
தலையில் முடி ஒன்று நரைத்திருப்பதைக் கண்டான்.

அந்த நரைமுடி அவனுக்கு ஓர் அறிவுரை கூறியது;
இராவணன் உயிருக்கு முடிவு கட்டியது. இதனை,

மன்னனே அவனியை மகனுக்கு ஈந்துநீ
பன்னரும் தவம்புரி பருவம் ஈதெனக்
கன்ன மூலத்தினில் கழற வந்தென
மின்னெனக் கருமைபோய் வெளுத்த தோர்மயிர்!
 –
என்றார் கம்பர். “மன்னா! நீ கானகம் சென்று தவம்
புரிவதற்குரிய காலம் வந்துற்றது; அரசாட்சி பொறுப்பை
மகனிடம் ஒப்படைப்பாய்’ என்பதே நரை கூறிய அறிவுரை.

நரை முடியினால் இராவணன் உயிருக்கு முடிவு வந்தது எவ்வாறு?
நரையைக் கண்ட காவலன் அரசாட்சிப் பொறுப்பை இராமனிடம்
ஒப்படைக்க நினைத்தான். கானகம் சென்று தவம் புரியலாம்
என்று எண்ணியவனுக்கு வானகம் செல்லும் அவலம் ஏற்பட்டது.

கைகேயி பெற்ற வரத்தினால் வையகம் பரதனுக்கு உரியதாயிற்று;
கானகம் இராமனுக்கு உரியதாயிற்று. கானகத்தில், மாரீசன்
மாயமான் வடிவில் வந்தான். இராமன், தன் பெண்மானாம்
சீதைக்கு அப்பொன்மானைப் பிடித்துத் தருவதற்காக அதன் பின்
சென்றான். இராவணன் சந்நியாசி வடிவில் வந்தான்;
சீதையைக் கவர்ந்தான்; இலங்கையில் சிறை வைத்தான்.

இராம – இரவாண யுத்தம் ஏற்பட்டது. இராவணன் முடித்தலை
சிந்த உயிரிழந்தான். நரைமுடி இத்தனைக்கும் காரணமாயிற்று.
எனவேதான்,

தீங்கிழை இராவணன் செய்த தீமைதான்
ஆங்கொரு நரையதா அணுகிற் றாமெனப்
பாங்கில் வந்திடு நரை படிமக் கண்ணடி
ஆங்கதில் கண்டனன் அவனி காவலன்!
 –
என்பார் கம்பர்.

——————————————-

-முனைவர் பா.நாகலட்சுமி
நன்றி-தமிழ்மணி

திட்டினாலும் தித்திக்கும்


“பொம்பளை சிரிச்சாப் போச்சு! புகையிலை விரிச்சா போச்சு!’

என்றொரு பழமொழி தமிழகத்தில் நாட்டுப் புறங்களில்
நிலவுகின்றது!

பலபேர் கூடியுள்ள இடங்களில் பலர் முன்னிலையில் பெண்கள்
வாய்விட்டுச் சிரிக்கக் கூடாது என்பது பண்டைய நம்பிக்கை!

கண்ணபிரானின் அரக்கு மாளிகையின் தரை பளிங்குக் கற்களால்
ஆனது. அதில் வழுக்கி விழுந்த துரியோதனனைக் கண்ட திரௌபதி
கலகலவெனச் சிரித்துவிட்டாள். தனக்கு அது அவமானம் எனத்
துரியோதனன் கருதியதால் கொண்ட வஞ்சமே, அரசசபையில் அவளைத்
துகிலுரிந்து அவமானப்படுத்தியது என்பார்கள்.

அதனாலேயே இப்பவும் கட்டுப் பெட்டியாக வாழும் குடும்பங்களில்
வாழும் பெண்கள் சிரிப்பு வந்தால் முந்தானையால் வாயை மூடிக்
கொள்வதைக் கிராமங்களில் காணலாம்.

ஆனால், பண்டைத் தமிழ் இலக்கியங்களில் பெண்கள் பார்த்தாலும்,
சிரித்தாலும், உதைத்தாலும், பாடினாலும், ஆடினாலும் எவை எவை
துளிர்த்து, அரும்பிப் பூக்கும் என்று பாடியுள்ள பாடல் ஒன்றுள்ளது.
அப்படியா சேதி! ஆச்சரியமாக இருக்கிறதே! என நம்மை வியக்க வைக்கும்
பாடல் இதோ!

தனிப்பாடல்

ஏடவிழ் மகிழ்சுவைக்க! எழில் பாலை நட்பு காட்டப்
பாடலம் நிந்திக்க! தேம்படி முல்லை நகைக்க! புன்னை
ஆட! நீள் குரா அணைக்க! அசோகம் உதைக்க! வாசந்தி
பாட! மா பார்க்க! வார் சண்பகம் நிழல்படத் துளிர்க்கும்!


இதன் விளக்கம்:

சுவைத்தால் மகிழமும்,
நட்பு காட்டினால் ஏழிலம் பாலையும்,
நிந்தித்தால் பாடலமும்(பாதிரியும்),
சிரித்தால் (நகைத்தால்) முல்லையும்,
ஆடினால் புன்னையும்,
அணைத்தால் குராவும்,
உதைத்தால் அசோகமும்,
பாடினால் வாசந்தியும்,
ஏறிட்டுப் பார்த்தால் மாமரமும்,
நிழல் பட்டால் சண்பகமும்,
பட்டுப் போயிருந்தாலும், துளிர்த்தும், அரும்பியும், பூத்தும்,
காய்த்தும், கனிந்து குலுங்கும் என்று பாடியுள்ளது வியப்பு
அல்லவா?

திட்டானாலும் தித்திக்கும் என்பது செந்தமிழின் சிறப்பு.

——————————–
நெல்லை ஆ.கணபதி
கலைமகள்
நன்றி-தினமலர்

குறள் பாட்டு: நட்பு

s3.jpg

நகுதல் பொருட்டன்று நட்டல் மிகுதிக்கண் 
மேற்சென்று இடித்தல் பொருட்டு.
-திருக்குறள்
சிரித்துப் பழக மட்டுமே
நட்பு கொள்ளக் கூடாது
கட்டுப்பாடு மீறினால்
கடிந்து கண்டிக்க வேண்டுமே

நல்ல வழியில் நண்பனை
நடத்துவது நட்பாகும்
தப்பான வழியில் செல்லாமல்
தடுப்பது நல்ல நட்பாகும்

————-
-ஆசி.கண்ணம்பிரத்தினம்
 

தாய் இல்லாத் தாலாட்டு!


–குழந்தையைப் பெற்றெடுத்த தாய் உயிரோடு இருந்தால்தானே
அக்குழந்தையைத் தாலாட்டி, பாலூட்டி, சிராட்டி வளர்க்க முடியும்?

ஆனால் பெற்ற தாய், அதைப் பெற்றவுடன் மறைந்து விட்டால்
அல்லது காணாமல் போய்விட்டால் அக்குழந்தையின்
நிலை – கதி என்ன என்பதை வார்த்தைகளால் வடிக்க முடியாது.

அதுபோலத்தான் ஓர் இலக்கியத்தைப் படைத்து(பெற்று)விட்டு
உடனே மறையும் அல்லது தன்னை – தன் பெயரை வெளிப்படுத்திக்
கொள்ளாத ஆசிரியரும்!

ஒவ்வோர் ஆசிரியருக்குமே தான் படைக்கும் ஓர் இலக்கியம்
ஒரு குழந்தையைப் போன்றதுதான்! அத்தகையதொரு தாயை இழந்த –
ஆசிரியர் பெயர் இன்னவென அறியாத ஒரு குழந்தைதான் (நூல்)
“கோதை நாச்சியார் தாலாட்டு’!

ஆசிரியர்(தாய்) யார் எனத் தெரியாத இத்தாலாட்டு 168 கண்ணிகளைக்
கொண்டுள்ளது. சில வரிகள் விடுபட்டுள்ளன.

“தாலாட்டு’ என்பது நாட்டுப்புறப்பாடல் வகைகளுள் ஒன்று.
அது முன்பு வாய்மொழி இலக்கியம்; ஏட்டில் எழுதாக் கவிதை!
ஆனால், பிற்காலத்தில் ஏட்டில் எழுதப்பெற்று, ஆசிரியர் பெயரும்
குறிக்கப்பட்டது. இது கிராமிய மக்களின் வாழ்க்கையையும்
உணர்வுகளையும் கூறும் இசைப்பாடல். பெரும்பாலும் இதை(தாலாட்டை)
நீலாம்பரி இராகத்தில் பாடுவது வழக்கம்.

ஆனால், சஹானா, யதுகுலகாம்போதி, ஆனந்த பைரவி முதலிய
இராகங்களிலும் பாடப்பட்டன. தாலாட்டுப் பாடல்களில் உவமை அணியும்,
உருவ அணியும் கைகோர்த்துப் பெரிதும் உலா வந்தன.

“எஸ்.வையாபுப்பிள்ளை உபசரித்தது’ என்ற குறிப்போடு ஓர் இணையத்தில்
வெளியிடப்பட்டிருக்கும் இந்நூலின் பதிப்பாசிரியர் பெரியன் ஸ்ரீநிவாசன்
புதல்வர் எஸ்.நம்பி என்பவர்.

இந்நூல் முன்னுரையின் சில பத்திகள் வருமாறு:
“சின்னஞ்சிறு கிளியே கண்ணம்மா! ஆடிவரும் தேரே!”
என்று கண்ணனைப் பாடிய பாரதியின் அழியாக் கவிதைக்கு அவர்
மகள் காரணியாக இருந்தது போல், இப்படியானதொரு சிந்தனை
சென்ற நூற்றாண்டுகளில் வாழ்ந்த ஒரு வைணவ அன்பருக்கு ஏற்பட்டு
அவர், விட்டுசித்தரின் வழியில், அவரது வரிகளை உரிமையுடன்
கையாண்டு அவரது மகளான கோதை நாச்சியாருக்கு ஒரு தாலாட்டுப்
பாடியுள்ளார்.

ஆழ்வார் திருநகரி என்னும் ஊர் தமிழ்த் தாத்தா உ.வே.சா.,
மகாவித்வான் இரா.ராகவையங்கார் போன்றோருக்குப் பண்டைத்
தமிழ்க் கருவூலங்களைத் தந்த புண்ணிய பூமியாகும். அத்தகைய
ஆழ்வார் திருநகரியில் கிடைத்திருக்கும் மற்றுமொரு தமிழ்க்
கருவூலம்தான், “கோதை நாச்சியார் தாலாட்டு’. ஏடுகளில் கண்டபடி
1928-இல் ஆழ்வார் திருநகரி திருஞான முத்திரைக் கோவை பதிப்பாக
வெளிவந்திருக்கிறது.

ஆக்கியோன் பெயர் ஏட்டில் அழிந்து விட்டதாலோ, இல்லை,
“நாடோடிப் பாட்டுக்கு தாய் தந்தை யாரோ?”
எனும் படியாகவோ இந்நூலை ஆக்கியோன் பெயர் விட்டுப்
போயிருக்கிறது. பழம் ஓலைச் சுவடிகளைச் சரியாகப்
பராமரிக்கவில்லையெனில் அவை பூச்சிகளின் வாய்க்கு இரையாகி
அழிந்துவிடுகின்றன.இந்நூலில் பல வரிகள் அச்சிடப் படாததற்குக் காரணம் அவை
வாசிக்கத் தக்கதாய் இல்லை என்று ஊகிக்கலாம். இல்லை, வாய்
மொழியாகக் கேட்ட பாடலைப் பதிவு செய்தவருக்கு ஞாபத்தில் வராத
வரிகளை எழுதாமல் விட்டு விட்டார் என்றும் கருதலாம்.

1928 புத்தகம் இது பற்றி ஒரு சேதியும் தராமல் நம்மை இப்படியெல்லாம்
ஊகிக்கவிடுகிறது” என்கிறது முன்னுரை.

இத்தாலாட்டில், ஸ்ரீவில்லிபுத்தூரின் அழகு, பேரிகை, எக்காளம்,
வீணை, செகண்டி, தும்புரு, மத்தளம் முதலிய இசைக் கருவிகள்,
கோதை நாச்சியாரின் திருவவதாரம், சூடிக்கொடுத்த நிகழ்வு,
மார்கழி நோன்பு, கோதை திருமணம் முதலியவை கூறப்பட்டுள்ளன.

———————-

தென்புதுவை விஷ்ணுசித்தன் திருவடியை நான்தொழுது
இன்பமுடன் தாலாட்டு இசையுடனே யான்கூறத்….(1)

தெங்கமுகு மாலானைச் சிறந்தோங்கும் ஸ்ரீரங்கம்
நம் பெருமாள் பாதம் நமக்கே துணையாமே (2)

பல்லக்கில் காணாமல் பந்தொடியார் காணாமல்
எல்லாருங் காணாமல் என்மகளை யாரெடுத்தார் (117)

ஒருமகளை யானுடையேன் உலகளந்த மாயவனாம்
திருமகளைத் தானெடுத்து செங்கண்மால் கொண்டொளித்தாய்!
(119)

அப்போது கோதையரும் அரங்கள் அடியைவிட்டு
இப்போதும் அய்யர் இணையடியைத் தான்தொழுதாள்
(121)

வாழ்த்தியே அய்யர் மகிழ்ந்து மகள்தனக்கும்
வாழ்த்தியே முற்று மகிழ்ந்து ரெங்கருக்கும் (122)

கோதையரும் வாழிகோயில்களும் தான்வாழி
சீதையரும்வாழி செகமுழுதும் தான்வாழி!(168)

என்று இத்தாலாட்டு நிறைவுபெறுகிறது.-
————-

ஜெர்மனி நா.கண்ணன் பதிவு (முன்னுரை) செய்துள்ள இத்தாலாட்டில்
இடம்பெறும் “அய்யர்’ (கண்ணி-121) என்பதற்கு, “”அய்யர் இணையடியை’
என்று சொல்வதிலிருந்து இப்பாடல் இயற்றப்பட்ட காலத்தில் “ஐயங்கார்’
என்ற ஒரு பிரிவு தோன்றவில்லையென்று தெரிகிறது. இல்லையெனில்,
பரம வைஷ்ணவரான விட்டு சித்தரை “ஐயங்கார்’ என்றே இத்தாலாட்டு
இயம்பியிருக்கும். 1928-இல் பதிப்பிக்கப்பட்டு இன்று
73 ஆண்டுகளாகின்றன (2001). இவ்வோலைச் சுவடி பதிப்பிக்கப்பட்ட
காலம் புத்தகத்தில் இல்லை.

ஐயங்கார் என்ற பிரிவு ஆங்கிலேயர் காலத்தில் உருவானது என்று சொல்வர்.
அப்படியெனில் இத்தாலாட்டு ஆங்கிலேயர் வருகைக்கு முன் எழுதப்
பட்டிருக்குமோ?” என்ற ஐயத்தையும் எழுப்பியுள்ளார்.
இது ஆராயப்பட வேண்டிய தாலாட்டு.

——————————————–
தாலாட்டு ஒரு வாய்மொழி இலக்கியக் கலை.
தாயின் தாலாட்டு கேட்டே அக்காலக் குழந்தைகள் தூங்கின.
அத்தாலாட்டின் மூலம் குழந்தைகளுக்கு நல்ல நல்ல
அறக்கருத்துகள், நீதிநெறிகள், தெய்வத்தின் மகிமை,

குழந்தையின் பெருமை, குலப்பெருமை, மாமன்மார்கள் பெருமை,
புராணக் கதைகள், பழமொழிகள் முதலியவை வாய்மொழிப்
பாடலாகப் பாடப்பட்டன. ஆனால், இன்றைக்கு செல்லிடப்பேசியின்
அழைப்பொலியையும், தொலைகாட்சி தொடரின் அல்லது அதில்
வரும் விளம்பரத்தின் ஒலியையும் கேட்டபடியே குழந்தைகள்
தூங்குகின்றன.

அதனால்தான், பண்டைக் காலத்திய தாலாட்டுகளும் தூங்கிப்போய்
விட்டன!

———————–
—By -இடைமருதூர் கி. மஞ்சுளா
தமிழ்மணி

உள்ளத்தைக் கொள்ளை கொள்ளும் குறுங்கவிதைகள்!

12 (1).jpg

நன்னூலார், ஒரு நல்ல நூலுக்கு இருக்க வேண்டிய
பத்து வகையான அழகுகளைப் பட்டியல் இடும்போது,
முதலாவதாகச் சுருங்கச் சொல்லலைக் குறிப்பிடுவார்.
அடுத்து, விளங்க வைத்தலை இரண்டாவது அழகாகச்
சுட்டுவார்.

கவிதை உலகிலும் நெடுங்கவிதைகளை விட, குறுங்
கவிதைகளே ஆற்றலும் வலிமையும் மிக்கனவாக
விளங்குகின்றன. மக்களுக்கு அவை எளிதில் சென்று
சேருவதோடு, அடிக்கடி மேற்கோள் காட்டப்
படுவனவாகவும் திகழ்கின்றன.

இவ்வகையில் சிறப்பாகக் குறிப்பிடத்தக்க சில குறுங்
கவிதைகள் குறித்து ஈண்டுக் காண்போம்.

சுஜாதா ஒரு சிறந்த புனைகதை எழுத்தாளர்; அறிவியல்
புனைகதை உலகில் தடம் பதித்த படைப்பாளி என்பது
எல்லோருக்கும் தெரியும்; ஆனால், அவர் ஒரு நல்ல புதுக்
கவிஞரும் ஆவார்.

“நைலான் ரதங்கள்’ என்னும் தலைப்பில் அவர் வெளியிட்டுள்ள
கவிதைத் தொகுப்பு இவ்வகையில் குறிப்பிடத்தக்கது.
சுஜாதாவின் கவித்திறனைப் பறைசாற்றும் குறுங்கவிதை
ஒன்று.

“சந்திரனில் இறங்குமுன்
சந்தேகம் வந்தது
வீட்டை விட்டுக் கிளம்புமுன்
பூட்டினேனா?’

விண்வெளிப் பயணம் மேற்கொண்டு இறங்குவது வேண்டுமானால்
சந்திர மண்டலத்திற்கு என்று இருக்கலாம்; ஆனால், மனிதனுக்கு
– அவன் விண்வெளி விஞ்ஞானியே ஆனாலும், வரும் சந்தேகம்
என்னவோ வீட்டளவில்தான்! மனித மனத்தின் மறுபக்கத்தினை
இயல்பான மொழியில் – முறையில் பதிவு செய்திருக்கும் அற்புதமான
கவிதை இது!

—————————————

“அஞ்சொல் நுண்தேர்ச்சிப் புலவர்’ என ஓர் அழகுத் தொடர் சங்க
இலக்கியத்தில் உண்டு. அழகிய சொற்களைத் தேர்ந்து, அவற்றை
நுண்ணிய முறையில் ஆளும் வல்லமை படைத்தவர்கள் கவிஞர்கள்
ஆவர்.

இன்றைய புதுக்கவிஞர்களுள் சிலர் இவ் வல்லமை கைவரப்
பெற்றவர்களாக உள்ளனர். நெஞ்சை அள்ளும் ஓர் எடுத்துக்காட்டு:

“நீலக் குழல் விளக்கில்
முட்டி முட்டிப் பால் குடிக்கின்றன
விட்டில் பூச்சிகள்’

இனிமேல், நீலக்குழல் விளக்கில் விட்டில் பூச்சிகள் முட்டி முட்டி
நிற்கும் காட்சியைக் காணும் போதெல்லாம், பாலகுமாரனின்
அழகிய இக்குறுங்கவிதை நம் நினைவுக்கு மோனையைப் போல
ஓடோடி வந்துவிடும்.

“முட்டி முட்டிப் பால் குடிக்கின்றன’ என்பதில் துலங்கும் கவிஞரின்
தற்குறிப்பு – தனித்திறன் – நனி நன்று.

அதிரடியான வினாக்களால் எதிர்ப்புக் குரல் எழுப்புவது – கல
விளைவிப்பது இன்றைய புதுக்கவிதைகளின் உயிர்ப் பண்பாகும்.

“உழைத்தால் உயரலாம்’ என்பது காலங்காலமாக நாட்டில் அரசியல்
வாதிகள் உள்ளிட்ட பலரும் சொல்லிவரும் ஒரு கொள்கை முழக்கம்;
இதுவே கவிஞர் நீலமணியின் கை வண்ணத்தில் தெறிப்பான
ஒரு குறுங்கவிதையாக வெளிப்பட்டுள்ளது.

“உழைத்தால் உயரலாம்
உழைத்தால் உயரலாம்…
அது சரி,
யார் உழைத்தால்
யார் உயரலாம்?’

மரபுக் கவிதை, வசன கவிதை, புதுக்கவிதை என்னும்
மிளிரக் கூறுவது அவரது ஆளுமைப் பண்பு.
ஜப்பானியர்கள் படைத்த புகழ் பெற்ற கவிதை வடிவம் “ஹைகூ’.
மீராவோ தமிழ் மண்ணுக்கும் பண்புக்கும் ஏற்பக் “குக்கூ’ என்னும்
புதியதொரு கவிதை வடிவத்தைப் புனைந்துள்ளார்.
தத்துவ மணம் கமழும் மீராவின் சின்னஞ்சிறிய குக்கூ ஒன்று:

“வீடு கட்டினேன்
சுடுகாட்டுக் கெதிரில்
எந்த நேரமும்
விடைபெறலாம் எளிதில்’

அரிய கருத்தை, எளிய மொழியில், அழகிய முறையில் புலப்
படுத்துவதில்தான் கவிதைப் படைப்பு முழுவெற்றி பெறும் என்பது
உண்மை என்றால், அதற்கு நல்லதோர் எடுத்துக்காட்டு இச்சிறு
கவிதை எனலாம்.

சுருங்கக் கூறின், உருவத்தில் “சுருக்’; உள்ளடக்கத்தில் “நறுக்’;
உத்தியில் “சுரீர்’; மொழியில் “பளிச்’- இவையே இன்றைய குறுங்
கவிதைகளின் பண்பும் பயனும் எனலாம்.

————————————————

-பேரா. இரா. மோகன்

தினமணி

கம்பரும் ஔவையாரும்…

கம்ப இராமாயணம் எழுதிய பிறகு கம்பர் மிகச்சிறந்த
புலவராக கருதப்பட்டு போற்றப்பட்டார். அரசரும்
கம்பரின் கவி திறமையை மட்டுமே பாராட்டிக்
கொண்டிருந்ததால் மற்ற புலவர்களை அரசன் கண்டு
கொண்டதாக தெரியவில்லை.

இதன் காரணமாக கம்பர் மற்ற புலவர்களை மரியாதை
குறைவாக நடத்த ஆரம்பித்தார். அவருடைய உடையிலும்
ஆடம்பரம் கூடியிருந்தது.

இதை கண்ட ஔவையார், பின்வருமாறு கவி புனைந்தார்.

விரகர் இருவர் புகழ்ந்திட வேண்டும்
விரல்நிறைய மோதிரங்கள் வேண்டும் அரையதனில்
பஞ்சேனும் பட்டேனும் வேண்டும் அவர்கவிதை
நஞ்சேனும் வேம்பேனும் நன்று.

வஞ்சக எண்ணம் கொண்ட இரண்டு பேர் புகழ்ந்து
பேசிடவும், விரல்கள் முழுவதும் மோதிரங்கள் மற்றும்
பட்டாடை உடுத்தி இருக்கும் கவிஞர் எழுதிய பாடல்
நஞ்சினை போல தீயதாக அல்லது வேம்பினை போல
கசந்தாலும் நன்றாக இருப்பாதாகவே கூறுவர்.

ஒருவர் தான் எழுதிய கவி மூலமாக பெயரும் புகழும்
அடைந்திருந்தாலும் அவர் தன்னடக்கத்துடன் இருந்திட
வேண்டும் என்று ஔவையார் கூறுகிறார்…

மேற்கூறிய ஒளவையாரின் பாடலினை கேள்விப்பட்ட
அரசன், கம்பரின் நடவடிக்கையின் மேல் ஔவையார்
அவர்கள் கொண்டிருந்த கோபத்தினை கண்டு,
கம்பருக்கு ஆதரவாக, வேறு எந்த புலவரும் செய்திடாத
ஒரு செயலினை (கம்ப இராமாயணம் எழுதியது) கம்பர்
செய்திருப்பதாக புகழ்ந்தார்.

இதை கேட்ட ஔவையார், பின்வருமாறு பாடினார்.

வான்குருவி யின்கூடு வல்லரக்குத் தொல்கறையான்
தேன்சிலம்பி யாவருக்குஞ் செய்யரிதால் யாம்பெரிதும்
வல்லோமே என்று வலிமைசொல வேண்டாங்காண்
எல்லார்க்கும் ஒவ்வொன் றெளிது.

தூக்கணாங்குருவி கட்டுகின்ற எளிதற்ற மற்றும்
நுண்மையான கூடு, கரையான் கட்டுகின்ற உறுதியான
மண்மேடு, தேனீக்கள் கட்டுகின்ற தேன் கூடு,
சிலந்தி கட்டுகின்ற வலை வேறு எவராலும் அவ்வளவு
எளிதாக செயலன்று.

அதைப்போல் தாம் செய்த செயல்களை வைத்து
தற்புகழ்ச்சி பேசுவதில் பயனில்லை.

அதுமட்டுமல்லாமல், தம்மால் சுலபமாக செய்யக்கூடிய
மற்றவருக்கு கடினமான ஒரு செயலினை செய்துவிட்டு
மற்றவரைவிட உயர்வானவர் என்று கூறமுடியாது.
தூக்கணாங்குருவி அதன் கூட்டை சுலபமாக கட்டிவிடும்,
ஆனால், கரையான் கட்டுகின்ற உறுதிமிக்க மண்மேடினை
கட்ட இயலாது.

ஆகையினால் ஒருவர் தம்மால் எளிதாக செய்யக்கூடிய
செயலினை செய்துவிட்டு தாம் பெரியவர் என்று கூற
இயலாது என்று கூறினார்…

————————————–
-சஞ்சய் கோவிந்தசாமி

தமிழ் மொழியின் சிறப்பு (1)

* இந்தியாவில் தோன்றிய மிக்த் தொன்மையான
மொழி தமிழ்

* திராவிட மொழிகளிலேயே மிகப் பழமையான
வரி விடிவ எழுத்தைக் கொண்ட மொழி தமிழ்.

* திராவிட மொழி ஆய்வுக்குப் பெரிதும் துணைபுரியும்
மொழி தமிழ்

* தமிழில் 3 இனங்கள் உண்டு. அவை முறையே வல்லினம்,
மெல்லினம், இடையினம் ஆகும். தமிழ் என்ற சொல்லிலே
3 இனத்திற்கும் பிரதிநித்துவம் கிடைக்கிறபடியாக
அமைந்துள்ளதும் பெருமையே.

* தெலுங்கரும் கன்னடியரும் தமிழை அரவம் என்றும்
தமிழரை அரவாலு என்றும் கூறுவர்.

* தமிழ் வேர்ச்சொல் ஆய்வில் மிகவும் புகழ்பெற்றவர்
தேவநேயப் பாவாணர்.

* தமிழ் இலங்கை, பர்மா, சிங்கப்பூர், மலேசியா,
இந்தோனேசியா, தென்ஆப்பிரிக்கா, பிஜிட்தீவு, மொரிஷியஸ்
போன்ற நாடுகளிலும் பேசப்படுகிறது.

* இந்தியாவுக்கு வெளியே ஆட்சிமொழியாக அறவிக்கப்பட்ட
ஒரே மொழி தமிழ்.

* முதலில் அச்சேறிய இந்திய மொழி தமிழ்

* திராவிட மொழிகள் குறித்தும் மிகுதியாக ஆய்வு செய்த
பல்கலைக்கழகம் அண்ணாமலைப் பல்கலைக்கழகம்.

* தமிழில் திருக்குறள் எனும் உயரிய நூல் தோன்றி
2000 ஆண்டுகளுக்கு மேல் ஆகின்றது. அப்படியானால்
இம்மொழி தோன்றி குறைந்தது 10,000 ஆண்டுகளாகியிருக்க
வேண்டும் என்பது மொழி ஆய்வாளர்களின் கருத்து.

By Venkatesan Sr

கல்விமணி

 

தமிழ் மொழியின் சிறப்பு

* தமிழின் முதல் இலக்கண நூல் தொல்காப்பியம்.
அவை 3 அதிகாரம், 27 இயல்கள், 1610 நூற்பாக்களும்,

தமிழரின் வாழ்வியலக்கணமான திருக்குறள் 3 பால்கள்,
133 அதிகாரங்கள்,1330 குறள்களையும்,

சிலப்பதிகாரம் 3 காண்டம், 30 காதைகள் 5001 வரிகளையும்,

மணிமேகலை 30 காதைகள், 4755 வரிகளையும்,

சீவகசிந்தாமணி 13 இலம்பகங்கள், 3145 பாடல்கள்.

பெரிய புராணம் 2 காண்டங்கள், 13 சருக்கங்கையும்,
4286 பாடல்களையும்,

கம்பராமாயணம் 6 காண்டங்கள், 118 படலங்கள்,
10589 பாடல்களையும்,

நல்லாப்பிள்ளை பாரதம் 18 பருவங்கள், 11000 பாடல்களையும்.

கந்தபுராணம் 6 காண்டம், 135 படலங்கள், 10345 பாடல்களையும்,

திருவிளையாடற்புராணம் 3 காண்டங்கள், 36 படலங்கள்,
3615 பாடல்களையும்.

சீறாப்புராணம் 3 காண்டங்கள், 92 படலங்கள்,
5027 பாடல்களையும்,

இரட்சணிய யாத்திரிகம் 5 பருவங்கள், 47 படலங்கள்,
3776 பாடல்களையும்,

இராவண காவியம் 5 காண்டம், 57 படலங்கள்,
3106 விருத்தங்களையும்,

ஏசு காவியம் 5 பாகம், 149 அதிகாரம், 810 விருத்தங்கள்,
2346 அகவலடிகளையும் கொண்டுள்ளது.

—————————————-

-By Venkatesan Sr
கல்விமணி-

« Older entries