செல்லாக்காசு: பாவலர் கருமலைத்தமிழாழன்

Image result for செல்லாக் காசு
-
பாயினிலே  அமர்ந்துதொலைக்  காட்சி கண்டோர்
      பதறிடவே  வந்ததிந்தச்  செல்லாச்  செய்தி
மாயிருள்தான்  சூழவரும்  இரவுப்  போதில்
      மக்களெல்லாம்  ஒருநொடிக்கள்  பிச்சை  யானார்
வாயிருந்தும்  பசியிருந்தும்  உணவி  ருந்தும்
      வந்தநோயால்  சுவைக்கதடை  யான  போல
ஆயிரமாய்  ஐந்நூறாய்  பணமி ருந்தும்
      அதைகொடுத்துப்  பொருள்வாங்க  முடிய  வில்லை !

அன்றாடக் காய்ச்சியர்தாம்  ஓரி  ரண்டாய்
      அவர்கையில்  இருந்ததாளை மாற்று  தற்குத்
தன்கூலி  பணிவிடுத்து  வங்கி முன்னால்
      தலைகொதிக்க  நின்றார்கள்  வரிசை  தன்னில் !
தன்வீட்டுள்  கணக்குதனைக் காட்டி  டாமல்
      தரைக்குள்ளே  கோடியாகப்  பதுக்கி  வைத்தோர்
ஒன்றுமிங்கே  நடவாத  தன்மை யாக
      ஒருவருமே  வரவில்லை  மாற்று  தற்கே !

பண்டமாற்று  முறையென்று  புத்த  கத்தில்
      படித்ததினை  நேரினிலே  கண்டா  ரின்று
பண்டங்கள்  வாங்கியப்பின்  சில்ல  றைக்காய்
      பணத்தாளாய்  வெற்றுத்தாள்  ஆன  தின்று !
பெண்கள்தாம்  கணவனுக்குத்  தெரிந்தி  டாமல்
      பெட்டிக்குள்  சேர்த்துவைத்த  சிறுவா  டெல்லாம்
கண்முன்னே  வந்திடவே1  பணக்கா  ரர்கள்
      கண்மறைத்த  பணம்மீண்டும்  மறைந்த  தெங்கோ !

செல்லாத  காசாக  ஆக்கி  விட்டால்
      செல்லவைக்க  கறுப்புவரும்  எனநி  னைத்தார்
எல்லோர்க்கும்  பெப்பெப்பே  என்றாற்  போல
      எடுத்ததனைப்  பொன்நிலமாய்  மாற்றி  வைத்தார் !
செல்லாது  காசென்று  செய்த  போல
      செய்யவேண்டும்  தங்கத்தை  நிலபே  ரத்தை
பொல்லாத  கறுப்புகள்ளப்  பணமெல்  லாமே
      பொதுமக்கள் பணமாகி  உயரும்  நாடே !
-
கவிதைமணி
படம்- இணையம்
Advertisements

மறுமொழியொன்றை இடுங்கள்

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / மாற்று )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / மாற்று )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / மாற்று )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / மாற்று )

Connecting to %s

%d bloggers like this: